ระบบจองห้องเรียน / ห้องสมุด
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
25 ก.ย. 2566
อ.นพ.สานิตย์ ศรีเพชร
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Somatic Symptom and Related Disorder
Psy 4
Lecture
วันอังคาร
26 ก.ย. 2566
อ.นพ.อุฬาร วิเลขา
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Sleep – Wake Disorder
Psy 4
Lecture
Postgrad Int
Tele
วันพุธ
27 ก.ย. 2566
Research 4
Exam
Research 4
Exam
อ.นพ.พงศวัฒน์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Case conference
Psy 4
Lecture
อ.พญ.สิริลักษณ์ ยิ้มเจริญ
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : CHF management
Med 6
Lecture
วันพฤหัสบดี
28 ก.ย. 2566
อ.นพ.สานิตย์ ศรีเพชร
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Case conference
Psy 4
Lecture
วันศุกร์
29 ก.ย. 2566
Psy 4
Exam
PED 6
Exam
วันเสาร์
30 ก.ย. 2566
วันอาทิตย์
01 ต.ค. 2566