ระบบจองห้องเรียน / ห้องสมุด
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
19 ก.พ. 2567
FRS
Tele
FRS 5
Tele
วันอังคาร
20 ก.พ. 2567
FRS

FRS 5
Tele
Surg 6
Exam
Surg 6
Exam
วันพุธ
21 ก.พ. 2567
Lib All

FRS

FRS 5

วันพฤหัสบดี
22 ก.พ. 2567
FRS 5
Tele
วันศุกร์
23 ก.พ. 2567
อ.พญ.ธิดารัตน์ พันธุ์แก้ว
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Child health supervision
PED 4
Lecture
วันเสาร์
24 ก.พ. 2567
วันอาทิตย์
25 ก.พ. 2567