ระบบจองห้องเรียน / ห้องสมุด
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
04 ธ.ค. 2566
อ.พญ.ธนวรรณ เหล่าพิพัฒนา
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Lower respiratory tract illness
PED 4
Lecture
วันอังคาร
05 ธ.ค. 2566
วันพุธ
06 ธ.ค. 2566
อ.พญ.วิลาวรรณ กิจสวัสดิ์
จักษุวิทยา (EYE)
หัวข้อเรื่อง :
EYE 5
Lecture
อ.นพ.ชนินทร์ เจียมสัจจะมงคล
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Respiratory distress in newborn
PED 4
Lecture
อ.พญ.วรนารี เจริญรุ่งรัตน์
โสต ศอ นาสิกวิทยา (ENT)
หัวข้อเรื่อง : Lecture
ENT 5
Lecture
อ.นพ.กานต์ ชัยรัตน์
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : Lecture
Med 5
Lecture
วันพฤหัสบดี
07 ธ.ค. 2566
อ.พญ.อนงค์ เบญจฆรณี
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Medical ethics
PED 4
Lecture
วันศุกร์
08 ธ.ค. 2566
วันเสาร์
09 ธ.ค. 2566
วันอาทิตย์
10 ธ.ค. 2566