ระบบจองห้องเรียน / ห้องสมุด
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
21 พ.ย. 2565
X-ray 4
Tele
วันอังคาร
22 พ.ย. 2565
X-ray 4
Tele
วันพุธ
23 พ.ย. 2565
Surg 5
Lecture
อ.พญ.สิริลักษณ์ ยิ้มเจริญ
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง :
Med 6
Activity
วันพฤหัสบดี
24 พ.ย. 2565
CF 5
Tele
วันศุกร์
25 พ.ย. 2565
X-ray 4
OSCE
X-ray 4
Exam
วันเสาร์
26 พ.ย. 2565
วันอาทิตย์
27 พ.ย. 2565