Classroom Booking
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
18 ก.ย. 2566
อ.พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Personality Disorder
Psy 4
Lecture
วันอังคาร
19 ก.ย. 2566
อ.พญ.วรวรรณ ปิ่นรัตน์
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Child & adolescent psychiatry
Psy 4
Lecture
วันพุธ
20 ก.ย. 2566
อ.พญ.วรวรรณ ปิ่นรัตน์
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Trauma and Stressor-Related Disorder
Psy 4
Lecture
วันพฤหัสบดี
21 ก.ย. 2566
อ.พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : Case conference
Psy 4
Lecture
วันศุกร์
22 ก.ย. 2566
นักจิตวิทยา คลินิก
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : เทคนิคการให้คำปรึกษา - Psychotherapy
Psy 4
Lecture
อ.นพ.กานต์ ชัยรัตน์
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : ECG conferecne
ER 6
Lecture
วันเสาร์
23 ก.ย. 2566
วันอาทิตย์
24 ก.ย. 2566