ระบบจองห้องเรียน / ห้องสมุด
ห้อง ห้อง Computer Lib Room
คอมพิวเตอร์รองรับ จำนวน 12 เครื่อง
ห้อง Libsearch Smart Room
ห้องเรียนรองรับ 15 ท่าน
Cisco Webex
ห้อง Smart Small Room
รองรับ 1-2 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 1
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
ห้อง Meeting Smart Room 2
ห้องเรียน / ห้องประชุมรองรับ 6-10 ท่าน
อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
02 ต.ค. 2566
วันอังคาร
03 ต.ค. 2566
Postgrad Int
Tele
วันพุธ
04 ต.ค. 2566
วันพฤหัสบดี
05 ต.ค. 2566
วันศุกร์
06 ต.ค. 2566
วันเสาร์
07 ต.ค. 2566
วันอาทิตย์
08 ต.ค. 2566