Schedule
ห้อง ห้อง 2/1 ห้อง 2/2 ห้อง 2/3 ประชุม 2
Cisco Webex
ฝึกปฏิบัติการ
กล้องจุลทรรศน์
ห้อง
Skill Lab
ห้องรับรอง
ผู้บริหาร
Cisco Webex
ประชุม 1
AVer Conference
ห้อง 3/1 ห้อง 3/2 Telemedicine ห้องเรียนรวม
(Slope)
ห้อง
ผอ.
ติว/อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
28 พ.ย. 2565
CF 5
Tele
อ.พญ.สริยา เสือแซมเสริม
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER)
หัวข้อเรื่อง : Ethic in ER
ER 6
Lecture
PED 6
OSCE
PED Professor
Tele
FRS 5
Tele
FRS 5
Lecture
Surg 5
Tele
อ.พญ.มณฑนา ฟูน้อย
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : การซักประวัติ ตรวจร่างกายตามระบบในผู้ป่วยเด็ก
PED 4
Tele
วันอังคาร
29 พ.ย. 2565
อ.พญ.พัณน์ญรัศ พันธุ์เขียน
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : Lecture
Med 4
Lecture
CF 5
Lecture
อ.พญ.ยุวรินทร์ โฆษิตวรกิจกุล
วิสัญญีวิทยา (Anes)
หัวข้อเรื่อง :
Training 6
OSCE
อ.พญ.วิภาวรรณ สีสังข์
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER)
หัวข้อเรื่อง :
Training 6
OSCE
อ.พญ.อรุณโรจน์ จำปาน้อย
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER)
หัวข้อเรื่อง :
Training 6
OSCE
PED Professor
Tele
FRS 5
Lecture
อ.นพ.ธนวัฒน์ สุคันธวณิช
นิติเวชศาสตร์ (FRS)
หัวข้อเรื่อง :
FRS 5
Tele
Surg 6
Activity
Surg 6
Exam
Surg 6
Exam
Surg 5
Exam
อ.พญ.ธนวรรณ เหล่าพิพัฒนา
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Upper respiratory tract illness
PED 4
Tele
วันพุธ
30 พ.ย. 2565
ER 6
Exam
PED 6
OSCE
ER 6
OSCE
PED 6
OSCE
ER 6
OSCE
PED 6
OSCE
ER 6
OSCE
PED 6
OSCE
PED 6
OSCE
ER 6
OSCE
PED Professor
Tele
Surg 5
Lecture
Med 4
Tele
FRS 5
Lecture
FRS 5
Lecture
อ.พญ.พัชรนภา จงอัจฉริยกุล
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Anemia in children
PED 4
Tele
วันพฤหัสบดี
01 ธ.ค. 2565
อ.นพ.พงษ์ศรัณย์ ศรีภิรมย์
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : Lecture + CBL
Med 4
Lecture
OB 6
OSCE
OB 6
OSCE
OB 6
OSCE
OB 6
OSCE
Postgrad
Elective
Postgrad
Elective
FRS 5
Lecture
Surg 5
Lecture
CF 5
Activity
อ.พญ.ธิดารัตน์ พันธุ์แก้ว
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Normal growth and development
PED 4
Lecture
PED 6
Tele
วันศุกร์
02 ธ.ค. 2565
Med 6
OSCE
FRS 5
Lecture
FRS 5
Tele
IT Officer
️ซ่อมบำรุง
CF 5
Exam
อ.พญ.ธนวรรณ เหล่าพิพัฒนา
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Lower respiratory tract illness
PED 4
Lecture
Surg 6
Exam
Surg 5
Tele
OB 6
Exam
วันเสาร์
03 ธ.ค. 2565
Med 6
Exam
วันอาทิตย์
04 ธ.ค. 2565