Schedule
ห้อง ห้อง 2/1 ห้อง 2/2 ห้อง 2/3 ประชุม 2
Cisco Webex
ฝึกปฏิบัติการ
กล้องจุลทรรศน์
ห้อง
Skill Lab
ห้องรับรอง
ผู้บริหาร
Cisco Webex
ประชุม 1
AVer Conference
ห้อง 3/1 ห้อง 3/2 Telemedicine ห้องเรียนรวม
(Slope)
ห้อง
ผอ.
ติว/อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
24 มิ.ย. 2567
ENG 6
Lecture
ER 5
Lecture
CF 5
Lecture
ER 5
Tele
Surg Professor
Conf
อ.นพ.สุลักษณ์ อิศราดิสัยกุล
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Common infectious
PED 4
Lecture
OB 5
Tele
วันอังคาร
25 มิ.ย. 2567
Med 4
Lecture
อ.นพ.อดิศร บุนนาค
ภาษาอังกฤษ (ENG)
หัวข้อเรื่อง :
ENG 6
Lecture
CF 5
Lecture
อ.พญ.ธิดารัตน์- อ.พญ.ภานุรัตน์
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : PBL Dengue fever
PED 4
Lecture
วันพุธ
26 มิ.ย. 2567
Med 4
OSCE
อ.นพ.อดิศร บุนนาค
ภาษาอังกฤษ (ENG)
หัวข้อเรื่อง :
ENG 6
Lecture
Surg Int
Activity
อ.พญ.นทสรวง ชาวปรางค์
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Basic procedure
PED 4
Lecture
OB 5
Tele
วันพฤหัสบดี
27 มิ.ย. 2567
Med 4
Exam
อ.พญ.นวลกมล จารุชวลิต
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : Topic
Med 6
Activity
ENG 6
Tele
ผศ.(พิเศษ).ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
ภาษาอังกฤษ (ENG)
หัวข้อเรื่อง :
ENG 6
Lecture
CF 5
Lecture
CF 5
Lecture
อ.นพ.อภิชาติ ขอบใจ
สูตินรีเวชวิทยา (OB)
หัวข้อเรื่อง :
OB 6
Lecture
Surg Int
Activity
อ.พญ.ธิดารัตน์ พันธุ์แก้ว
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Child health supervision
PED 4
Lecture
OB 5
Tele
วันศุกร์
28 มิ.ย. 2567
Med 4
Exam
ER 5
Exam
ER 5
Exam
ER
OSCE
CF 5
Lecture
ER
OSCE
ER 5
OSCE
IT Officer
Conf
อ.พญ.สุธีรา เทพวีระ
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Electrolyte and Acid base
PED 4
Lecture
OB 5
Tele
IT Officer

วันเสาร์
29 มิ.ย. 2567
IT Officer

วันอาทิตย์
30 มิ.ย. 2567