Schedule
ห้อง ห้อง 2/1 ห้อง 2/2 ห้อง 2/3 ประชุม 2
Cisco Webex
ฝึกปฏิบัติการ
กล้องจุลทรรศน์
ห้อง
Skill Lab
ห้องรับรอง
ผู้บริหาร
Cisco Webex
ประชุม 1
AVer Conference
ห้อง 3/1 ห้อง 3/2 Telemedicine ห้องเรียนรวม
(Slope)
ห้อง
ผอ.
ติว/อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
25 ก.ย. 2566
Med Officer
️ซ่อมบำรุง
อ.พญ.อรุณโรจน์ จำปาน้อย
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER)
หัวข้อเรื่อง : Interesting case report
ER 6
Lecture
อ.พญ.กชนันทน์ เพ็ชรราช
จิตเวชศาสตร์ (Psy)
หัวข้อเรื่อง : PBL: psychiatric emergency
ER 6
Lecture
Postgrad Professor
Tele
Surg 5
Lecture
อ.พญ.พัชรนภา จงอัจฉริยกุล
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Abdominal mass
PED 5
Lecture
OB 4
Tele
วันอังคาร
26 ก.ย. 2566
อ.พญ.ภานุรัตน์ เชื้อเย็น
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Pediatric procedure
PED 5
Lecture
Training 6
OSCE
ER 6
Lecture
Training 6
OSCE
Postgrad Professor
Tele
Training 6
OSCE
Surg 5
Lecture
OB 4
Tele
วันพุธ
27 ก.ย. 2566
PED 6
OSCE
PED 6
OSCE
PED 6
OSCE
PED 6
OSCE
PED 6
OSCE
อ.พญ.อรุณโรจน์ จำปาน้อย
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER)
หัวข้อเรื่อง : ER case conference
ER 6
Lecture
Surg 5
Lecture
อ.นพ.ชนินทร์ เจียมสัจจะมงคล
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Neonatal resuscitation
PED 5
Lecture
OB 4
Tele
Postgrad Professor
Tele
วันพฤหัสบดี
28 ก.ย. 2566
ER 6
Lecture
Postgrad Professor
Tele
General Officer
Conf
Surg 5
Lecture
OB 4
Tele
Research 4
Activity
วันศุกร์
29 ก.ย. 2566
ER 6
OSCE
อ.นพ.กานต์ ชัยรัตน์
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : EKG
Med 6
Lecture
ER 6
OSCE
CF 5
Activity
ER 6
OSCE
ER 6
Exam
ER 6
OSCE
Postgrad Professor
Tele
ER 6
OSCE
Surg 5
Exam
CF 5
Exam
อ.นพ.ชนินทร์ เจียมสัจจะมงคล
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Intrauterine and perinatal infection
PED 5
Lecture
OB 4
Tele
วันเสาร์
30 ก.ย. 2566
Ability Student

วันอาทิตย์
01 ต.ค. 2566