Schedule
ห้อง ห้อง 2/1 ห้อง 2/2 ห้อง 2/3 ประชุม 2
Cisco Webex
ฝึกปฏิบัติการ
กล้องจุลทรรศน์
ห้อง
Skill Lab
ห้องรับรอง
ผู้บริหาร
Cisco Webex
ประชุม 1
AVer Conference
ห้อง 3/1 ห้อง 3/2 Telemedicine ห้องเรียนรวม
(Slope)
ห้อง
ผอ.
ติว/อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
27 มี.ค. 2566
ENT Professor
Tele
Training Officer
Tele
PED Professor
Tele
วันอังคาร
28 มี.ค. 2566
Training Officer
Tele
Ability

PED Professor
Tele
Anes Professor
Tele
Surg Int
Activity
วันพุธ
29 มี.ค. 2566
Surg Professor
Tele
Research dev. Professor
Conf
OB 4
Exam
Surg Int
Activity
อ.พญ.มณฑนา ฟูน้อย
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Interesting case พญ.โชษิตา
PED Int
Tele
วันพฤหัสบดี
30 มี.ค. 2566
Anes Professor
Tele
Anes Int
Tele
วันศุกร์
31 มี.ค. 2566
วันเสาร์
01 เม.ย. 2566
วันอาทิตย์
02 เม.ย. 2566