Schedule
ห้อง ห้อง 2/1 ห้อง 2/2 ห้อง 2/3 ประชุม 2
Cisco Webex
ฝึกปฏิบัติการ
กล้องจุลทรรศน์
ห้อง
Skill Lab
ห้องรับรอง
ผู้บริหาร
Cisco Webex
ประชุม 1
AVer Conference
ห้อง 3/1 ห้อง 3/2 Telemedicine ห้องเรียนรวม
(Slope)
ห้อง
ผอ.
ติว/อื่นๆ
ช่วงเวลา เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย เช้า บ่าย
วันจันทร์
19 ก.พ. 2567
Med 4
Lecture
ENT 5
Lecture
ER 6
Lecture
ER 6
Lecture
อ.พญ.กาญจนา- อ.พญ.นิยุตตา
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : กลั่นกรองข้อสอบ
Med Professor
Conf
Surg 4
Lecture
อ.พญ.มณฑนา ฟูน้อย
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : การซักประวัติ ตรวจร่างกายตามระบบในผู้ป่วยเด็ก
PED 4
Lecture
Ability

วันอังคาร
20 ก.พ. 2567
อ.นพ.ฐิติพงศ์ ภู่ประเสริฐ
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : Lecture
Med 6
Lecture
ENT 5
Lecture
ER 6
Lecture
ER 6
Lecture
Med Professor
Conf
Surg 4
Lecture
Surg 6
Activity
อ.พญ.ธิดารัตน์ พันธุ์แก้ว
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Normal growth and development
PED 4
Lecture
วันพุธ
21 ก.พ. 2567
Med 4
Lecture
ENT 5
Lecture
ER 6
Lecture
ER 6
Lecture
อ.นพ.กานต์ ชัยรัตน์
อายุรศาสตร์ (Med)
หัวข้อเรื่อง : Topic
Med 6
Activity
นายแพทย์ธนกร สุขสุวรรณ
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ER)
หัวข้อเรื่อง : PALS
ER 6
Simulation
Surg 4
Lecture
อ.พญ.ธนวรรณ เหล่าพิพัฒนา
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Upper respiratory tract illness
PED 4
Lecture
อ.พญ.พัชรนภา จงอัจฉริยกุล
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Anemia in children
PED 4
Lecture
Training 5
Lecture
วันพฤหัสบดี
22 ก.พ. 2567
Med 4
Lecture
ENT 5
Lecture
ER 6
Lecture
OB 6
Activity
Surg 6
Activity
อ.พญ.อนงค์ เบญจฆรณี
กุมารเวชศาสตร์ (PED)
หัวข้อเรื่อง : Breast feeding - Basic nutrition
PED 4
Lecture
วันศุกร์
23 ก.พ. 2567
Med 4
Lecture
ENT 5
Lecture
ER 6
Lecture
CF 6

OB 6
Tele
Postgrad Professor

OB 6
Tele
Surg 6
Exam
Surg 6
OSCE
Surg 6
OSCE
วันเสาร์
24 ก.พ. 2567
วันอาทิตย์
25 ก.พ. 2567