สถิติ

การใช้ห้องเรียนทั้งหมด

การใช้ห้องเรียน
แยกภาควิชา ตามช่วงเวลา

ความถี่ในการใช้ห้องเรียน
ในภาพรวม

ความต้องการด้านโสตฯ
แบ่งตามห้องเรียน

การใช้ห้องสมุดทั้งหมด

การเรียกเจ้าหน้าที่

การใช้ระบบ
ควบคุมการสอบ